روش جراحی توراکوسکوپیک با کمک ویدئو VAST 1
بیوپسی ریوی

بیوپسی ریوی

آبان ۲۲, ۱۳۹۵ مهبد علوی پاراکلینیک

در بیوپسی ریوی نمونه بافتی ریوی برای بررسی زیر میکروسکوپ برداشته می شود. بیوپسی از ۴ راه ممکن است: بیوپسی برونکوسکوپیک […]

مشاهده