بیوپسی ریوی 1
بیوپسی ریوی

بیوپسی ریوی

نوامبر 12, 2016 مهبد علوی پاراکلینیک

در بیوپسی ریوی نمونه بافتی ریوی برای بررسی زیر میکروسکوپ برداشته می شود. بیوپسی از ۴ راه ممکن است: بیوپسی برونکوسکوپیک […]

مشاهده