اندازه فشار خون 1
بررسی فشار خون در منزل

بررسی فشار خون در منزل

آبان ۲۰, ۱۳۹۵ مهبد علوی پاراکلینیک

در بررسی فشار خون در منزل فشار خون شریانی بررسی می شود. بیشتر افراد در منزل فشار سنج های دیجیتالی دارند. […]

مشاهده