آیا میخواهید عمل اولترازد انجام بدهید باید دارای شرایط زیر باشید