ads
فلفل چیپوتل
فلفل چیپوتل

فلفل چیپوتل

این فلفل از خانواده فلفل قرمز است که در غذاهای مکزیکی مورد استفاده قرار می گیرد و انواع مختلف با تندی های مختلفی دارد.

ادویه ها