سس ماهی ( ورسسترشیر)
سس ماهی (ورسسترشیر)

سس ماهی ( ورسسترشیر)

این سس بو و طعم خاصی دارد و نوعی طعم دهنده قوی است و عده ای آن را سس ماهی کولی می نامند.

افزودنی ها