ads
سودا یا آب گازدار
سودا یا آب گازدار

سودا یا آب گازدار

سودا یا آب گازدار یا آب کربناته آبی است که در آن کربن دی‌اکسید ، تحت فشار حل شده باشد. آب گازدار یکی از مواد اولیه برای ساخت نوشابه‌های گازدار است.

سودا معمولاً با آب میوه و یا نوشیدنی الکلی مخلوط و مصرف می‌شود.

افزودنی ها