ads
شاهی
شاهی

شاهی

این ماده ی غذایی، بومی اروپا و آسیای مرکزی است، و  در ژاپن و سایر کشورها همراه با سالاد استفاده می شود.  در آب رشد می کند، و نیاز به جریان آب و دمای مداوم برای رشد دارد. از زمانی که مشخص شد میزان بالایی ریزمغذی های مفید دارد،  تقاضای آن در بازار از میزان عرضه آن بیشتر شده است.

سبزیجات