ads
سبزیجات سالاد ( کاهو ، اسفناج ، شاهی و…)
سبزیجات سالاد

سبزیجات سالاد ( کاهو ، اسفناج ، شاهی و…)

به مجموعه ای از گیاهان و سبزیجاتی مانند کاهو ، اسفناج ، شاهی و… که به طور متداول در انواع سالادها کاربرد دارند سبزیجات سالاد گفته می شود

گیاهان