ads
سس پستو
سس پستو

سس پستو

گونه‌ای سس است که خاستگاه آن به شهر جنوا در لیگوریا بر می‌گردد. سس پستو به صورت سنتی شامل سیر له شده، ریحان خرد شده و دانه کاج اروپایی است که با روغن زیتون، پنیر پارمزان و پنیر فیور ساردو (گونه‌ای پنیر گوسفندی) مخلوط می‌گردد. در بعضی مناطق به جای دانه کاج از گردو استفاده می کنند.

افزودنی ها