اختلال ریتم قلب 1
اختلال ریتم قلب

اختلال ریتم قلب

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶ مهبد علوی اختلال ریتم قلب

اختلال ریتم قلب – Heart Rhythm Disorder اسامی دیگر آن آریتمی قلبی و اکتوپی قلبی یا عملکرد نابجای قلبی و یا […]

مشاهده