دیورتیکولوز 1
دیورتیکولوز

دیورتیکولوز

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶ مهبد علوی دیورتیکولوز

دیورتیکولوز –  Diverticulosis علایم دیورتیکولوز بیشتر افراد مبتلا به دیورتیکولوز هیچ علامتی ندارند. برخی افراد، ممکن است دردهای کرامپی در بخش […]

مشاهده