از بروز مشکلات رفتاری در کودکان پیش از شروع، جلوگیری کنید