ads

پرسشنامه سنین و مراحل A.S.Q

A.S.Q

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه
به چند نکته مهم زیر توجه فرمایید : ASQ
١- پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن است نتواند تمام فعالیتهای مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این
موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .
٢- سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند : (١)بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شنوایی
است )( ٢)بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)( ٣)بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط به حرکات
دستها و انگشتان است)( ۴)بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهیم است)و ( ۵) بخش شخصی-اجتماعی (که عمدتا
مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).یک "بخش کلی" هم در پایان۵ بخش اصلی وجود دارد که سوالات آن
عمومی هستند.
٣- در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما باید فعالیت مورد اشاره در آن سوال را با کودک خود امتحان کنید و
سپس به سوال پاسخ دهید .
۴- در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "هنوز نه" دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ
ها علامت زده شود و در بخش کلی ، پاسخ ها "بلی" یا "خیر" است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سوالات نوشته
شود .
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعالیت مورد نظر را انجام دهد.
- پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعالیت مورد نظر کرده است
- پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است.
۵- توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دلیل اینکه فعالیت
پیشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام میدهد .مثلا اگر سوال شده است "آیا
کودک چهار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا می رفته ولی حالا راه می رود ،در این صورت بازهم باید
پاسخ "بلی" را علامت بزنید .
۶- پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد، تا اولا سن کودک از سن مناسب برای پاسخ دادن به سوالات
پرسشنامه نگذرد و ثانیا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را به موقع تکمیل
فرمایید و هر چه زودتر به محلی که از آن تحویل گرفته اید ، برگردانید.
٧- پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایید، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک
هنگام تکمیل پرسشنامه آماده بازی باشد .
٨- توجه کنید که بایستی مشخص فرمایید که چه کسی پرسشنامه را تکمیل می نماید .منظور کسی است که در مورد کودک
اطلاعات بیشتری دارد و او است که به سوالات پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودک را در قسمت بالا درحیطه برقراری ارتباط پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

حیطه برقراری ارتباط     پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید

حیطه حرکات درشت     پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

حیطه حرکات ظریف     پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

حیطه حل مسئله     پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید

حیطه شخصی - اجتماعی     پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید

موارد کلی