دکتر علی حقیقتیان
جستجوی پزشکان و مراکز درمانی – نسخه
وب سایت
http://drhaghighatian.blogfa.com/
ایمیل
-