بیمارستان امام خمینی سلسله (الشتر)
جستجوی پزشکان و مراکز درمانی – نسخه
بیمارستان امام خمینی سلسله (الشتر)
وب سایت
http://alih.lums.ac.ir/
ایمیل
-