سولماز سلوکی
جستجوی پزشکان و مراکز درمانی – نسخه
سولماز سلوکی

سولماز سلوکی

کاردرمانی
تهران

درباره پزشک

گزیده ای از اطلاعات تحصیلی و کاری

کارشناسی ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی

دکترای روانشناسی شناختی از دانشگاه شهید بهشتی

سرپرست واحد کارآموزان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمینه کاری:

  • تقویت تمامی کارکردهای شناختی
  • مهارت های زبردستی و دست نویسی
  • مهارت های ادراکی حرکتی و پردازش حسی