منوی سایت
طب گیاهی
۱۳۳
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد کافئین – Caffeine اسامی دیگر به لاتین: ۱,۳,۷-Trimethyl-1H-purine- 2,6(3H,7H)-dione, 1,3,7-trimethylxanthine, 1,3,7-triméthylxanthine, Anhydrous Caffeine, Cafeina, Caféine, Caféine Anhydre, Caféine […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد کالوتروپیس – Calotropis اسامی دیگر به لاتین: Aak, Ak, Akada, Alarka, Arbre de Satan, Arbre à Soie, Arbre à […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد کدو حلوایی – Pumpkin اسامی دیگر لاتین: Calabaza, Citrouille, Cucurbita galeottii, Cucurbita mammeata, Cucurbita pepo, Cucurbitea Peponis Semen, […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد کراتین – Creatine دیگر اسامی لاتین: Cr, Creatina, Créatine, Créatine Anhydre, Creatine Anhydrous, Creatine Citrate, Créatine Citrate, Creatine Ethyl […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد کاج – Pine اسامی دیگر لاتین: Dwarf-Pine, Essence d’Aiguilles de Pin, Huile d’Aiguilles de Pin, Huile Essentielle de […]
تیر ۲۹, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد پیاز – Onion اسامی دیگر لاتین: Allii Cepae Bulbus, Allium cepa, Cebolla, Échalote, Green Onion, Oignon, Oignon Vert, Onions, […]
تیر ۲۹, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد چای مورمون – Mormon Tea اسمی دیگر لاتین: Brigham Tea, Desert Tea, Ephedra nevadensis, Éphédra du Nevada, Ephedra […]
تیر ۲۹, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد چای مارش – Marsh Tea اسامی دیگر لاتین: James’ Tea, Lède des Marais, Ledi Palustris Herba, Lédon des […]
تیر ۲۹, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد چای لابرادور – Labrador Tea اسامی دیگر لاتین: Continental Tea, Lédon du Groenland, Ledum groenlandicum, Ledum latifolium, Rhododendron groenlandicum, […]
تیر ۲۹, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد چای قرمز – Red Bush Tea اسامی دیگر لاتین: Aspalathus linearis, Aspalathus contaminatus, Borbonia pinifolia, Green Red Bush, Infusion […]
تیر ۲۹, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد چای سیاه – Black Tea اسامی دیگر به لاتین: Black Leaf Tea, Camellia sinensis, Camellia thea, Camellia theifera, Chinese […]
تیر ۲۹, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد چای سبز – Green Tea اسامی دیگر به لاتین: Camellia sinensis, Camellia thea, Camellia theifera, Constituant Polyphénolique de Thé […]

آخرین مقالات

آخرین مقالات شاخص

پزشکی